Monografie-Procedura Recenzowania

Zasady recenzowania artykułów umieszczanych w Zeszytach Naukowych oraz innych publikacjach (monografiach, podręcznikach itp.) są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprezentowanymi w opracowaniu "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

  1. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez członków Kolegium Redakcyjnego, a następnie są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej publikacje.
  2. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
  3. W przypadkach spornych Kolegium Redakcyjne powołuje dodatkowych recenzentów.
  4. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych jest oceniany przez redaktora statystycznego.
  5. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz w razie potrzeby otrzymują je do wglądu.