Monografie-Wymogi Redakcyjne

W publikacjach monograficznych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zamieszczane są oryginalne prace naukowe, nigdzie wcześniej niepublikowane. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują 4 punkty zgodnie z zasadami publikacji w recenzowanych monografiach naukowych.

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Redakcja zastrzega, że nie przyjmie do publikacji artykułu, w którym występują przejawy nierzetelności naukowej, takie jak ghostwriting i honorary (guest) authorship. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce dlatego wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Wymogi techniczne przygotowania prac:

  1. Tekst i tabele należy złożyć w formie elektronicznej w plikach obsługiwanych przez pakiet MS Office, a rysunki i fotografie dodatkowo również w plikach graficznych w wersji czarno-białej;
  2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami powinna się mieścić w przedziale 0,5 – 1 arkusz wydawniczy (1 ark. to ok. 20 stron A4);
  3. Układ tekstu na stronie: 32 wiersze, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm, czcionka: Times New Roman, 12pkt., przypisy: czcionka Times New Roman, 10pkt.
  4. Zasady stosowania przypisów:


1) Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w przypisach dolnych według poniższych wzorów:
K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1997, s.28.
Zob. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1997, s.38-45.
A. Fitrzyk, Żywienie w turystyce, [w:] Z. Kruczek (red.), Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. KSH, Kraków 2000, s.46.
Zob. A. Fitrzyk, Żywienie w turystyce, [w:] Z. Kruczek (red.), Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. KSH, Kraków 2000, s.50-54.

2) Gdy kolejny przypis odnosi się do tej samej publikacji i tej samej strony, zamiast nazwiska autora i tytułu stosuje się skrót "ibidem".
Ibidem.

3) Jeśli odwołanie odnosi się do tej samej publikacji, ale innej strony wówczas należy zaznaczyć "ibidem s…."
Ibidem, s.31.

4) Jeżeli odwołanie odnosi się do publikacji już cytowanej w przypisie (ale nie w poprzednim), podaje się nazwisko autora oraz skrót "op. cit." i numer strony
K. Przecławski, op. cit., s.44.

5) Jeżeli odwołanie odnosi się do publikacji już cytowanej w przypisie (ale nie w poprzednim), a w przypisach pojawia się kilka publikacji danego autora, wówczas po nazwisku autora należy dać początek tytułu danej publikacji zakończony trzykropkiem, skrót "op. cit." i numer strony
K. Przecławski, Człowiek a turystyka?, op. cit., s.89.

6) W przypadku artykułu z czasopisma, podaje się autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer i stronę cytowania:
J. Uglis, Turystyczna baza noclegowa województwa wielkopolskiego - analiza statystyczna, Zeszyty Naukowe WSTiJO "Turystyka i Rekreacja", Warszawa 2010,
z. 5 (1), s.10.

7) Jeśli podaje się przypis do publikacji, której autor (Gaworecki) cytuje innego autora (Kaspara), przypis powinien być podany w następujący sposób:
W. W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s.20, za Kaspar C., Strukturelle Verandenrungen im Schweizerischen Fremdenverkehr. Revue de Tourisme 1965 nr 1,s.10

 8) W przypadku stron internetowych należy na końcu przypisu dodać datę dostępu
http://www.npm.pl/ [dostęp: 15.04.2013].

Układ pracy:

1. Imię i nazwisko autora (-ów) [z procentowym udziałem wkładu przy tworzeniu tekstu] - u góry z lewej strony.
2. Pod nazwiskiem - nazwa instytucji.
3. Tytuł pracy (wielkimi literami) - w języku polskim oraz w języku angielskim.
4. Tekst pracy obejmujący wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały, podsumowanie lub wnioski.
5. Wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od nazwiska autora (pozostałe zasady jak w przypisach, bez uwzględniania numerów stron np. Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1997.).
6. Streszczenie w języku polskim (400-500 znaków ze spacjami).
7. Streszczenie w języku angielskim.
8. Informacje o autorze (autorach) tekstu: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, specjalność, zainteresowania/osiągnięcia naukowe (400-500 znaków ze spacjami).

Prosimy o stosowanie się do powyższych wymagań, ponieważ teksty nie spełniające wymogów technicznych będą odsyłane autorom do korekty.