Wymogi Redakcyjne

ZESZYTY NAUKOWE – Turystyka i Rekreacja

Wymogi redakcyjne przygotowania artykułów.

Na łamach "Zeszytów Naukowych Turystyka i Rekreacja" wydawanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, zamieszczane są oryginalne prace naukowe, nigdzie wcześniej niepublikowane.

Do publikacji zostają przyjęte artykuły przygotowane przez najwyżej dwóch autorów.
Zgłoszenie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie wersji elektronicznej abstraktu na stronie wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych.

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

Autorzy publikacji są zobowiązani do podania wkładu każdego z twórców przy powstaniu tekstu w jednostkach procentowych.

Redakcja zastrzega, że nie przyjmie do publikacji artykułu, w którym występują przejawy nierzetelności naukowej, takie jak ghostwriting i honorary (guest) authorship. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce dlatego wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Wszystkie teksty powinny być przygotowane według zasad podanych w Informacjach dla autorów.